تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تعدادی از فعالان اعتدال گرا نیز در این نشت حضور داشتند.

تصاویر پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهور از ضیافت افطار سیاسی رییس جمهور را در ادامه می بینید.

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی

تصاویر : ضیافت افطار روحانی با فعالان سیاسی
 
/ 0 نظر / 72 بازدید