اخبار » اخبار فرمانداری » ستاد فرعی مبارزه با مواد مخدر

وی همچنین افزود : در راین راستا باید تمام امکانات و پتانسیل موجود در حوزه دولتی و بخصوص بخش خصوصی و توان توده ها را بکار گرفت . سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان نهاوند گفت : تنوع مواد سنتی و صنعتی موجود و نیز فراگیری جوامع هدف و مصرف کننده مواد فوق از جمله عواملی است که بر پیچدگی ها و افزایش چالش های این حوزه افزوده است بنابراین بایستی در مبارزه با این پدیده شوم از روشهای نوین و کاربردی و از توان متخصصان امر بهره برد. آقای سلامتی در پایان از ارائه برنامه های مناسب و بازدارنده در زمینه پیشگیری از اعتیاد توسط دستگاههای ذیربط با مشارکت نهادهای مردمی وبر نظارت دقیق در اجرای مصوبات توسط کارشناسان این حوزه تاکید کرد.

/ 0 نظر / 28 بازدید